تأمین انرژی پایدار و بهره وری بهینه از منابع انرژی موجود مهمترین چالش قرن حاضر خواهد بود. تابش های حاصله از انرژی هسته ای و کاربردهای متنوع آن در حوزه های صنعت ، پزشکی و علوم زیستی و تغذیه زمینه پیشرفت های زیادی را در جهان فراهم آورده است. از سوی دیگر جدا از اهمیت انرژی شکافت هسته ای، دستیابی به دانش فنی و رفع معضلات فیزیکی و مهندسی تولید انرژی توسط گداخت هسته ای بدون تردید از اساسی ترین و بزرگ ترین دستاوردهای بشری خواهد بود و فقط در سال 2001 کاربردهای صنعت هسته ای در جهان ارزشی بیش از 800 میلیارد دلار داشت.

در راستای بهره وری بهینه از ظرفیت های تخصصی پژوهشگران و محققان کشور در حوزه فن آوری های مرتبط با انرژی هسته ای (تحقیقات و کاربردهای پرتوهای هسته ای و انرژی گداخت هسته ای ) و توسعه این صنعت عظیم در کشور ، پژوهشکده پرتوفرایند زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با توانایی های علمی وفنی اعضای هیئت علمی، سازمان انرژی اتمی، چندین دانشگاه و دانشکده از جمله دانشجویان دوره دکتری گروه هسته ای این دانشگاه جهت انجام پژوهش های پایه علوم و فن آوری هسته ای و با تمرکز بر جنبه های کاربردی آنها تأسیس شد.